Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

A csíki székelykapuk

A csíki székelykapu

Székelyföld talán legismertebb szimbólumát, a hagyományosan nagynak, fedelesnek vagy galambbúgosnak nevezett kaput az 1900-as évek elejétől nevezik székelykapunak. Nevét Székelyföldről kapta, ahova erre az időre visszaszorult készítésének gyakorlata. 

E kaputípus állítása azonban más európai nép építészetében is ismert, a középkorban gyökerező hagyomány. Erdélyben a románság és a szászok népi architektúrájában is létező építmény, szerkezetében csekély eltérésekkel, funkciójában azonos, díszítményükben a székelykapuk jól elkülöníthetőek.

A magyarlakta területeken általánosan elterjedt volt, mely a századfordulón csaknem teljes egészében a Székelyföldre szorult vissza s itt maradt fenn napjainkig, meglehet ezért tudatosult sajátosan székely építészeti darabként.

Mindenik területnek  sajátos  ornamentikája van, mégis minden kapu külön kompozícióként fogható fel, nincs két egyforma díszítésű kapu.

Funkcionalitásuk mellett többletjelentésük, üzenethordozó értékük is van. A népi hiedelem a kapunak bajelhárító szerepet tulajdonít, megvédhet a boszorkányok rontásaitól. A székelykapuk két világ határán állnak: az enyém - a másé, a kint - a bent, az otthon - és a nagyvilág. A kapun belül van az „élet”: az életszer, az udvar, az otthon.

 Más elnevezése

Írott kapu A mester megtervezi a  mintázatot, beosztja a  díszítendő felületet, majd előrajzolás nélkül, a különböző körívű vésők beverésével alakítja a mintát. Utólag kiszedi, kimélyíti a mintaközöket. Így alakul ki a domborminta.  Úgyszólván a vésők ügyes forgatásával írja a mintázatot, ezért „írott” kapunak is mondják.

Virágos kapuHa e kapukra építészeti szempontból a kötött, a galambdúcos jelzők a meghatározóak, úgy díszítésüket illetően, a legtalálóbban virágos kapuknak kellene neveznünk. A virágok, a növények, a madarak a természetnek nem puszta utánzását mutatják, nem naturalista ábrázolásban, hanem stilizáltan, megálmodva  kerülnek a tárgyra, és nem ötletszerűen, hanem szigorú szabályok szerint, alkalmazkodva a térséghez, ahová kerülnek.

Más nevei: galamdúcos kapu, fedeles kapu;


 A székelykapu részei

A székelykapunak rendszerint két köríves nyilata van, a nagykapu, amelyen szekérrel jártak be és a kiskapu vagy gyalogkapu. A kiskapu általában fél öl széles, egy öl magas. Egy öl 1,8-1,9 méter, körülbelül akkora távolság, amelyet egy felnőtt ember két karjával átér.

A kiskapu feletti részen helyezkedik el a kaputükör. A csík-medencei kaputükörre jellemző a deszkakivágású borítás.

Először a székelykapu alapját, a három téglalap alapú kapuoszlopot, a zábét készítik el. A székelykapu három zábén nyugszik. Az első kettő határolja a kiskaput, a második és a harmadik között terül el a nagykapu, amelynek magassága akkora, hogy a megrakott szénás szekér is átférjen alatta. A zábék magassága a földtől négy-öt méter. A föld alatti rész ezen felül még egy métert jelent, ez a csutakfa. Vastagságuk egyezik a fölső zárógerenda, a kontyfa vagy szemöldökfa vastagságával. A kontyfán nyugszik a galambdúc, más néven a galambbúg, illetve a felül csúcsban záródó zsindelyes tető.

A kontyfa látványos dísze a kapuív közepén a kontyfarózsa, csiga. Ez nem rátét, a kötőgerendából faragják ki.

Miután elkészül a székelykapu alapja, a három zábé és a kontyfa, következik a kötések elhelyezése. A kötések a kis- és nagykapuk sarkaira kerülő erősítések, amelyeket hónaljkötéseknek neveznek. A kiskapu kötése a kontyfának és a nagykapu felső szélének vonalától számítva általában egy öllel lentebb helyezkedik el. Az itt kimaradó helyre (gerendaközbe), szintén zsilipszerű rögzítéssel a kaputükör került.

A székelykapu felállítása a kapukészítés utolsó mozzanata. Ezt a nehéz feladatot tíz-tizenkét ember vezényszóra, három mozdulattal teljesíti: beállítja a zábékat az előre megásott gödrökbe, amelyekbe köveket és földet szórnak, ezáltal kitöltik a csutakfa és a gödör fala közti ürességet.  Ezt a tölteléket keményre döngölik. A már álló kapuhoz állványt helyeznek, következik a tetőzet.

A székelykapuk nagyrészén, a szemöldökfán bizonyos feliratokkal találkozunk. Rendszerint a kapu építtetőjének és feleségének, emellett néha építőmesterének neve van felvésve. 

A székelykapu készítéséhez csersavtartalma miatt a célnak legmegfelelőbb a tölgyfa – Székelyföldön cserfa, cserefa –, mivel rugalmas, könnyen faragható, mégis időtálló. A szemöldökfa vagy kontyfa, a galambdúc vagy galambbúg és a kapuszárnyak már könnyebb fenyőből készülnek, amelyek magas gyantatartalmuk miatt szintén nagyon időtállóak.

A székelykapu elemei:

tető nyárs
zsindelytető
galambdúc
kapuzábé
kontyfa
hónaljkötések
kaputükör, kapucímer
kis nyiló
nagy nyiló
palmetta
festett-faragott rozetta
peremdízsek
kezdõ motívumok a zábén
indák, életfa;

 A csíki székelykapuk jellegzetességei

Csíkvidékről azt tartják, hogy egy szegényesebb vidék, ezért a csíki székely kapuk mintázata is egy kicsit szegényesebb szokott lenni, díszítőelemként pedig a lóhere, a tulipán, a bimbó és a rozetta dominál.

Az életfa motívum nevét a hosszáról kapta, ugyanis általában 85-90 centitől 100-110 centi hosszúságú szokott lenni, és egy átlagemberöltő hosszát szimbolizálja. Kisebb kapuknál ez a díszítőmotívum 70-80 centi szokott lenni.

A székelykapun jelen van a nap szimbólum, vagy a hatszirmú napvirág, a rosetta, amit naprózsának nevezünk, vagy a forgórózsa szimbóluma. Jobb oldalon a nap irányban forog, míg baloldalon a föld forgási irányának megfelelően. A székelyek azt mondják, hogy a jobb oldali nap a férfi szimbóluma, míg a baloldalon a nő szimbóluma helyezkedik el.

Alcsík kapuállománya eléggé élesen elkülönül az említett két székely tájegység típusaitól. Az alcsíki kapuk alacsonyabbak, szerkezetileg egyszerűbbek a háromszékieknél. Díszítményeik közt mind növényi, mind pedig mértani elemek feltűnnek, megteremtve a két ornamentális stílus sikeres ötvözetét. Az udvarhelyszéki kapuk felé a színezés közelíti ezeket. Stiláris jegyeik viszont markánsan elkülönülnek mind a háromszéki, mind pedig az udvarhelyszéki példányoktól. Megformálásukban talán leginkább a kászoni falvak kötött kapuival mutatnak rokonságot, de azoknak néhány jellegzetes elem miatt (pl. a kapu födelének tetejére kerülő faragott tulipánok stb.) úgyszintén más a hangulatuk.

A 20. századra a nagykapuk állításának folytonossága megszakadt, a régi darabokat még felújították. Az 1890-1960-as években a kapuállítás hagyománya teljesen a gyalogkapukra korlátozódott. Csupán a hetvenes évektől fedezhető fel egy revival-mozgalom, amely a monumentálisabb nagykapuk állítása felé irányult, de a korábbi réteg díszítményeinek csupán igen korlátozott használata mellett. Dominánssá vált az új darabokon az átértelmezett udvarhelyszéki motívumkincs, de teljesen hiányzott a festés; méreteikben is felülmúlták elődeiket, nem tartva be sok esetben a kapu-ház együttes egészséges arányát.


 Bibliográfia

1. Csergõ Bálint: Az Udvarhely vidéki székelykapu (Csíkszereda, 1999.)
2. Huszka József: A székely ház (Bp. 1895.)
3. Kovács Piroska: Székelykapuk Máréfalván (Marosvásárhely, 2000.)
4. Kovács Piroska: Örökségünk: a székelykapu (Székelyudvarhely, 2003.)
5. Kovács Piroska: Elõdeink hagyatéka (Hargita Megyei Kulturális Központ, 2007)
6. László Ferenc: A Székely Nemzeti Múzeum galambdúcos kapui 1913. (In: Táj és tudomány 1978)
7. Malonyai Dezsõ: A magyar nép mûvészete (II. k. Bp. 1909.)
8. B. Nagy Margit: A székelykapu eredete és múltja. In: B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. (Bukarest, 1970)
9. S. Sebestyén József: A galambbúgos nagykapu. In: Olasz Ferenc: Székelykapuk. (Bp. 1989)
10. Szabó T. Attila: A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben (Ethnográfia 2-3. 1977.)
11. Szinte Gábor: A kapu a Székelyföldön (Néprajzi Értesítõ, 1909.)
12. Viski Károly: Adatok a székelykapu történetéhez (Néprajzi Értesítõ, 1909. 46.)


A csíki-medence székelykapui

 Csíkbánfalva 136. szám

 Csíkbánfalva 136. szám

Felirata: URISTEN SEGÉLJ MEG KIMENETELEMBEN, VEZÉRELJ ÉS ÁLGY MEG BEJÖVETELEMBEN. A KAPU ÉPITŐJE BÁLINT FERENTZ ÉLETE PÁRJÁVAL CSATO JULIANAVAL 1841.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy rend galambbúggal, jobb oldalára elhelyezett kiskapuval. A galambbúg alatt félkörökből formált kötélszerű díszítménnyel, a kapuk ívei fölött lóhere füzérrel. Lábán tulipános virágtöves motívum. Kaputükre és a nagykapu sarkánál lévő kis háromszöge áttört díszítésű.

Állapota: Elég jó.

 Csíkbánfalva 333. szám

 Csíkbánfalva 333. szám

Felirata: URISTEN SEGÉLY KIMENETELEMBEN, VEZÉRELY ÉS ÁLGY MEG BEJÖVETELEMBEN. 1835.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, bal oldalon elhelyezett kiskapuval.

A galambbúg alatti részen és a kapuk ívei fölött lóhere füzérrel díszített. A kapulábak felső részén elég erőteljesen kidomborodó, ívelt szárú tulipán látható.

Kaputükre és a nagykapu hónaljkötése által bezárt háromszög áttört mintájú. Kaputükre törött, zsindelyzete nagyon rossz, hiányos.

Állapota: Elég rossz.

 Csíkbánkfalva 327. szám

 Csíkbánkfalva 327. szám

Felirata: URISTEN SEGÉL MEG KIMENETELEMBEN, VEZÉRELY ÉS ÁLGY MEG BEJÖVETELEMBEN. ÁLITATTA MADÁR MÓZES ÉLETE PÁRJÁVAL GÁL BORBÁRÁVAL 1841 MÁRCIUS 24.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, bal oldalán elhelyezett kiskapuval.

Kaputükre és a nagykapu hónaljkötései által bezárt háromszögű rész áttört díszítésű. Kapulábai nem faragottak.

Állapota: Nagyon jó.

 Csíkbánkfalva 342. szám

 Csíkbánkfalva 342. szám

Felirata: HA JÓ SZIVED S NEVED BELÖL UGY VAN HELJED, DE HA A NINTS BENNED HELJED KIVÜL LELJED. ÉPITETTE MATRALY JOSEF ÉS NŐJE PÉTER MARCELLA 1846.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, baloldalt elhelyezett kiskapuval. Kaputükre és a nagykapu hónaljkötései által bezárt háromszög áttört díszítményű.

Állapota: Jó.

Kaputükre, valamint a hónaljkötések és kapuláb közti háromszögek felújítottak, régi elemek alapján.

 Csíkbánkfalva 450. szám

 Csíkbánkfalva 450. szám

Felirata: UR ISTEN SEGÉLJ MEG BEMENETELEMBEN, VEZÉRELJ ÉS ÁLGY MEG BEJÖVETELEMBEN. ÁLITTATTA 1864. MIHÁLY JÓSEF S NŐJE BENE P... (olvashatatlan)

Nagykapu baloldalt elhelyezett kiskapuval. A kapuk íveiben lóhere füzér látható, tükre és a hónaljkötések által bezárt háromszöge áttört díszítményű.

Állapota: Nagyon jó.

 Csíkbánkfalva 453. szám

 Csíkbánkfalva 453. szám

Felirata: E KAPUT ÁLLITTATTA TAMÁS LAJOS S NŐJE ANTL BORBÁRA. 1857. E. J. L. A.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy rend galambbúggal, jobboldalt elhelyezett kiskapuval. A kapuk íveiben lóhere füzéres díszítmény látható.

A tükör és a hónaljkötések által bezárt háromszög áttört díszítményű, a kapulábakon félkörökből formált kötélminta látható.

Állapota: Jó.

 Csíkbánkfalva 455. szám

 Csíkbánkfalva 455. szám

Felirata: CSINÁLTATTA KARATSI LAZ. FELESÉGÉVEL FRANK TRÉSIÁVAL.

Évszáma nincsen, stílusjegyei alapján 1840-50 körül keletkezhetett.

Nagykapu galambbúg nélkül, baloldalt elhelyezett kiskapuval. Tükre, valamint a hónaljkötései által bezárt háromszögek áttört díszítményűek. Kapulábai nem díszítettek.

Állapota: Elég jó.

 Csíkszentgyörgy 45. szám

 Csíkszentgyörgy 45. szám

Felirat: HANC PORTAM CURAVIT FRIGENDAM NOB. ANDREAS TOMPOS CUM UXORE SUA ANNA BÁLINT DIEBUS 9BRIS.

Nagykapu, zsindelyzete alatt két rend galambbúggal, bal oldalt elhelyezett kiskapuval. A kapu íveiben és a galambbúg alatti részen lóhere fűzérrel díszített. Kaputükre áttört-rátétes.

A kapu építésének esztendeje hiányzik, a mellette lévő, Bálint Ignácné által épített ház 1849-ben épült. Kaputükre díszítésén a felújítás esztendeje, 1902 olvasható.

Állapota: Közepes.

 Csíkszentgyörgy 42. szám

 Csíkszentgyörgy 42. szám

Felirat: ANNO 1814 CSINÁLTATTA NS. TOMPOS GYÖRGY.

Nagykapu maradványai, jobboldali kiskapuval, erőteljesen sérült állapotban. Tetőszerkezete, hónaljkötései, nyílói, kaputükre teljesen hiányoznak. Lábán erőteljesen kidomborodó tulipánok láthatók.

A valamikori galambbúg alatti részen rozetták és hullámvonalas díszítés, a kapu íveiben farkasfogazás látható. Feliratán, farkasfogazásán piros festéknyomokkal.

A kapu kb. 5 esztendeje kidőlt, 2006-ban félig visszaállították. Műemléklistán lévő kapu.

Állapota: Rossz.

 Csíkszentgyörgy 106. szám

 Csíkszentgyörgy 106. szám

Felirat: CSINÁLTATTA ANO 1824-BE GÁLL IOSEF STRÁSAMESTER HITVES TÁRSÁVAL FÜLEKI JULIANAVAL.

Nagykapu, bal oldalon elhelyezett kiskapuval, zsindelyzete alatt egy rend galambbúggal. Kaputükre, hónaljkötései egy kivétellel hiányoznak. Faragott díszítése nincs.

Állapota: Rossz.

Csíkszentgyörgy 180. szám

 Csíkszentgyörgy 180. szám

Felirata: ANO 1830 RENOV. 2000.

Eredeti feliratát a felújítás során elvesztette. Nagykapu, zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, jobb oldalra helyezett kiskapuval. A kapuk íveit vésett csíkokkal díszítették. Hónaljkötéseit fejes nagy faszegekkel erősítették meg.

A kaputükör és a hónaljkötések sarkánál képződő háromszöge áttört díszítésű.

Állapota: Teljesen felújított kapu.

Csíkszentgyörgy 187. szám

 Csíkszentgyörgy 187. szám

Felirata: CSINÁLTATA BOTOK ISTVÁN FELESÉGÉVEL SZÁNTO JULIÁNÁVAL 1845. ESZTENDŐBEN. Nagykapu galambbúg nélkül, átalakítása során középső kapulábát eltüntették, így a kis- és nagykapu ívei nem különülnek el. Kiskapuja eredetileg jobboldalt volt elhelyezve. Faragott dísze minimális: a kapu íveit valamikor vésett csíkkal díszítették. Állapota: Elég rossz.

Csíkszentgyörgy 210. szám

 Csíkszentgyörgy 210. szám

Felirata: EZST A KAPUT CSINÁLTATTA TAMÁS ANDRÁS.

Nagykapu galambbúg nélkül, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. Kaputükre és a hónaljkötések közt kialakított háromszög áttört díszítésű. A kapuk ívei fölött lóhere füzér látható.

Kaputükrének faragott deszkázata kissé elcsúszott, a fedélzetet tartó karokat vasra cserélték.

Évszáma nincs, stílusjegyei alapján kb. az 1840-50-es években készülhetett.

Állapota: Közepes.

Csíkszentgyörgy 224. szám

 Csíkszentgyörgy 224. szám

Felirata: PORTA PATENS EST NULLI CLAUDARIS HONESTO AEDIFICAVIT VISULLIARUM MAISTER TEPL. CSEDŐ CUM UXORE SUA BARBARA KÁNYA. 1839.

Nagykapu galambbúg nélkül, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. A kapuk íve fölött lóhere füzéres díszítmény látható.

Kaputükrét, valamint a nagykapu hónaljkötései fölött lévő háromszögeket újonnan bedeszkázták.

Állapota: Közepes.

Csíkszentgyörgy 245. szám

 Csíkszentgyörgy 245. szám

Felirata: CSINÁLTATTA KASZA ANDRÁS ANNO 1829 ESZT. MÁJUS 14DIK.

Nagykapu galambbúg nélkül, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. Díszítménye nagyon egyszerű: a kapuk ívei fölött kis bemélyített sáv húzódik végig.

Kaputükre áttört díszítményű. A hónaljkötés és kapulábak közti háromszög deszkadísze hiányzik, zsindelyzete rossz.

Állapota: Közepes.

Csíkszentgyörgy 296. szám

 Csíkszentgyörgy 296. szám

Felirata: EZ KAPUT ÉPITETE GÁLL JOACHIM FELESÉGE BORS TREZIÁVAL ALATT IRT ESZTENDŐBEN 8BER 7K NAP

Nagykapu zsindelyzete alatt egy soros galambbúggal, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. A kapuk ívei fölött lóhere füzér látható. A szövegben említett alatt írtesztendeje valószínűleg a kapulábon lehetett feljegyezve, amely a ráklábazás folyamán eltűnt.

Stiláris jegyei alapján bizonyára 1840 körül keletkezhetett.

Állapota: Jó.

Csíkszentgyörgy 297. szám

 Csíkszentgyörgy 297. szám

Felirata: EZEN KAPUT ÁLITATA GÁL ÁGOSTON ÉS NŐJE GÁL JULIÁNÁVAL 1871 BEN

Nagykapu galambbúg nélkül, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. Kaputükre és a nagykapu íve által bezárt kis háromszög áttört díszítményű. A kapulábak nem faragottak.

Minden része épen van, zsindelyzete is újonnan cserélt.

Állapota: Nagyon jó.

Csíkszentgyörgy 360. szám

 Csíkszentgyörgy 360. szám

Felirata: CSINÁLTATA CSISZÉR IOSEF NŐEVEL ABRUS BORBÁRÁVAL AL. 1860. ÉV OCTOBER 30 NAPJA.

Nagykapu galambbúg nélkül, baloldalt elhelyezett kiskapuval. Kaputükre áttört díszítményű, a nagykapu hónaljkötései által bezárt kis háromszög egyszerűen bedeszkázott. A kapulábak nem díszítettek.

Állapota: Jó.

Csíkszentgyörgy 394. szám

 Csíkszentgyörgy 394. szám

Felirata: ÁLITTATTA ANDRÁS ALOZI ÉS NŐJE GÁL ROZÁLIA VAL. 1868.

Javítás felirata: Javíttatta Márton Mihály és Márton Juliánna, 1977.

Nagykapu galambbúg nélkül, baloldalt elhelyezett kiskapuval. A kapuláb alsó részén legyezőszerű minta látható, a kapuívek fölött lóhere füzér látható.

A tükör és a hónaljkötések által bezárt kis háromszög áttört díszítményű. Kaputükrének áttört deszkázata hiányos, zsindelyzete nagyon rossz.

Állapota: Közepes.

Csíkszentgyörgy 395. szám

 Csíkszentgyörgy 395. szám

Felirata: CSINÁLTATTA TOMPOS ISTVÁN S NŐJE TOMPOS TRÉZIA. 1854.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy rend galambbúggal, baloldalt elhelyezett kiskapuval. A kapuk ívei lóhere füzérrel díszítettek.

A tükör és a hónaljkötések által bezárt háromszög áttört díszítményű. Feliratán, a nagykapu csigáin piros festéknyomok láthatók.

Állapota: Jó.

Csíkszentgyörgy 547. szám

 Csíkszentgyörgy 547. szám

Felirata : CSINÁLTATTA BASA ANTAL S NŐE BALLA KATALIN 1854. PAX IN TRANTIBUS.

Nagykapu galambbúg nélkül, jobboldalt elhelyezett kiskapuval. Tükre és a hónaljkötések által bezárt háromszögei áttört díszítésűek, lábain nincs faragás.

Állapota: Rossz. A kapu megrokkant, felső gerendája elvált a kapulábaktól, kaputükre rongált.

 Pottyand 126. szám

 Pottyand 126. szám

Felirata: ÉPITETE ERDÉLY FER(ENC) FELESÉGÉVEL INTZE KATALINNAL. Anno 1834.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy rend galambbúggal, baloldalt elhelyezett kiskapuval. Kapulábain fonott díszítmény látható.

Kaputükre hiányzik. A hónaljkötései által bezárt háromszög egyedi, napsugaras díszítményű.

Állapota: Elég rossz. Kaputükre törött, háromszög díszítménye rongálódott.

Csíkmenaság 380. szám

 Csíkmenaság 380. szám

Felirata: CSINÁLTATTA INTZE X ISTVAN FELESÉGÉVEL KOVÁCS KALÁRÁVAL AN 1813 DIE 1ME JUN

Nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, jobboldalt elhelyezett kiskapuval. Kapulábai és a nagy- és kiskapu ívei fölötti rész erőteljesen kidomborodó, indás faragású, a leveles ágakból szőlőfürtök, tulipánok és kis nefelejcsszerű virágok ágaznak ki.

Állapota: Jó, felújított.

Csíkmenaság 418. szám

 Csíkmenaság 418. szám

Felirata : EZ KAPUT ÉPITETTEM TSEDŐ JÁNOS FELESÉGÉVEL KARATSI TERÉZIÁVAL.

Csíkmenaság 127. szám

 Csíkmenaság 127. szám

Nagykapu zsindelyzete alatt egy soros galambbúggal, jobboldalt elhelyezett kiskapuval. A kapuláb oldalán fonott minta fut végig, amely a galambbúg alatt nagy tulipánban végződik. A kapuk íveiben, valamint a galambbúg alatt lóhere füzér fut végig.

A kaputükör, valamint a hónaljkötések által bezárt háromszög áttört díszítményű.

Állapota: Elég jó.

Csíkmenaság szám nélkül. Adorján kúria kapuja

 Csíkmenaság szám nélkül. Adorján kúria kapuja

Felirata: AEDIFICAVIT VIGILLARUM MAGISTRI EMERICI ADORJAN FILIUS PARITER EMERICUS. ANNO 1828 DI 23 JULI.

Nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, jobb oldalán elhelyezett kiskapuval. A kapu ívei fölött és a galambbúg alatt lóhere füzérrel díszített. A nagykapu ívei által bezárt kis háromszögön deszkakivágásos díszítmény látható.

A kaputükör valamikor vékony rúdsorral volt díszítve, napjainkra ezek nagyjából kipotyogtak.

Állapota: Rossz.

Csíkmenaság szám nélkül. Lőrinc Ignác kapuja

 Csíkmenaság szám nélkül. Lőrinc Ignác kapuja

Felirata: ÉPITTETTE LŐRINC IGNÁC FELESÉGÉVEL....

Nagykapu galambbúg nélkül, jobboldalt elhelyezett kiskapuval. Kapulábai, ívei nem díszítettek. Kaputükre és a hónaljkötések által bezárt háromszöge áttört díszítményű.

Állapota: Elég rossz. Kaputükre rongált, az egyik háromszöges dísze kitört, zsindelyzete nagyon rossz.

Csíkszentgyörgy, szám nélkül. Gáll Endre kapuja

 Csíkszentgyörgy, szám nélkül. Gáll Endre kapuja

1775-ös évszámú nagykapu zsindelyzete alatt egy sor galambbúggal, lábán faragás nélkül.

A kapu körívei közepes méretű fejes faszegekkel díszített. Kaputükrében nagy méretű stilizált rozetta található, amelyet felső részén keskeny, visszakunkorodó szélű félkörös ív övez.

Állapota: Elég rossz. Kaputükre megrongálódott, a hónaljkötései által bezárt háromszöge részben kitört.

Csíkszentmiklós 250. szám

 Csíkszentmiklós 250. szám

Felirata: BENNED BÍZOM ÚR ISTEN! E KAPUN KIMENTEM S BEJÖTTEM UGYANDENKOR LÉGY VELEM. ÁLLÍTATTÁK 1875 MÁJ. 29.

A falunak a legidősebb nagy székelykapuja 1875. május 29.-én készült, Imre Ignác állíttatta, a mostani tulajdonos dédnagyapja. Nincsen pontos adat arról, hogy ki csinálta és hol, de valószínűleg ott készítették el a gazdája udvarán. Ez a kapu családi hagyományőrzésből készült, a család minden fiúgyermekének csináltattak egyet (adatközlő: Erőss Emil).

1980-ban a nagy nyílókat kicserélték, mert összetörtek. A hónaljfák el vannak távolítva, mert a nagy szekér szénával nem fért be rajta. A kapu gazdája elmondta, hogy mindenképp fel szeretnék újítani „amint lehet”, próbáltak már pályázni is. 

Ezen a kapun is megjelenik a kicsi nyíló fölött a "D.a.J.K." rövidítés. A kapukon olvasható feliratok egy fajta jelképek, képviselik a székely ember vallásos értékrendjét.

Állapota: Elég rossz.

Csíkszentmiklós 249. szám

 Csíkszentmiklós 249. szám<br>

Felirata: CSINÁLTATTA ERŐSS MÁRTON 1882 ÉLETE PÁRJÁVAL GERÉD BORBÁLÁVAL 

A falu második legidősebb kapuja is a 19. század végén készült, 1882-ben. Erőss Márton és neje Geréd Borbála készíttette. Az öreg néni (91 éves), aki itt lakik Tímár Irén nem tudta megmondani, hogy hol készült és ki csinálta, mert ők is a férjével örökölték a kaput.

A födést többször is kicserélték. Mivel zsindellyel födték be az időjárás viszonylag hamar tönkretette.

A csíkszentmiklósi székelykapuk közül ennek figyelemre méltó története van. A kapunak jobb felőli tartó oszlopában ólomlövedékek által okozott lyukakat fedezhetünk fel. A második világháború ideje alatt az orosz katonák egy nőt akartak lelőni, aki épp a kapu mellett talált menekülő utat, de a nő helyett a kaput találták el. A lyukakban még most is látható az ólom, mely már oxidálódott az idő múlásával. Mesélte nekünk Timár Ernő, a kapu mostani tulajdonosának a fia.

Állapota: Elég jó. 

Csíkszentmiklós 104. szám

 Csíkszentmiklós 104. szám

Felirata: ISTEN SEGEDELMÉBŐL EZEN KAPUT ÁLLÍTATTA SZABÓ BALÁZS ÉS NEJE KOVÁCS ANNA. 1911  ÉV ÁPRILIS 21. MESTERE DEMETER PÉTER

A 104-es házszám alatt található szákelykapu gazdája Erőss Antal. A kapuról kevés információt tudtunk meg, mert a gazdája sem ismeri a történetét. Viszont ragaszkodik hozza, tehát lecserélni sem akarják és 1975-ben még renoválták is.  

A kapu felirat festékes, tehát valamikor festve is volt.

Állapota: Jó.

Csíkszentmiklós 16. szám

 Csíkszentmiklós 16. szám

Felirata: K.S X.1930 T.E. J.V. T.B. 2002

A következő kapuról szintén kevés adatot tudtunk meg. Csupán az állításának és a renoválásának az évszáma van feltűntetve rajta. (Készült 1930. Tímár Elek. Javíttatta Tímár Béla 2002).

Ezen a kapun halványan még látszik a festés. Zöld az alapszíne, a kevés minta pedig piros (adatközlő: Timár Pál). 

Állapota: Jó.

Csíkszentmiklós 220. szám

 Csíkszentmiklós 220. szám

Felirata: ISTEN SEGEDELMÉBŐL ÁLLÍTATTA ERŐSS IGNÁC ÉS NEJE A.B. CSÁKI VILMA ÉS FIJOK MIKLÓS 1934. XII. HÓNAP 5-ÉN

1934-ben készült az a kapu melyet Erőss Ignác építtetett, a mostani tulajdonos édesapja. 1964-ben renoválták, ekkor került rá a cserép, a törzseit is ekkor cserélték kövekre, előtte fából volt.

Nincs szándékukban lecserélni, mert szeretik, ragaszkodnak hozza (adatközlő: Erőss Miklós és neje Ilona).

Állapota: Jó.

Csíkszentmiklós 48. szám

 Csíkszentmiklós 48. szám

Felirata: KÉSZÜLT: ISTEN SEGEDELMÉBŐL. BÉKESSÉG A KIMENŐNEK. ÁLDÁS A BEJÖVŐNEK. AZ ISTEN ÁLDÁSÁT ALATTA HORDJÁK, AZÉRT EZEN KAPUT IDE ÁLLÍTATTA SZABÓ JÁNOS ÉS NEJE PÉTER RÓZA. 1941. ÁPR. 25-ÉN

A faluban levő székelykapuk közül ezen a kapun van a leghosszabb felirat. Szabó János, a mostani tulajdonos férjének az édesapja volt. Kétszer is renoválták, az utóbbi öt-hat éve volt. A zsindelyt Székelyudvarhelyről hozatták, ám az eredeti itt készült Csíkszentmiklóson. Eredetileg festve is volt. A tartó oszlopok még az eredeti.

Állapota: Jó.

 Csíkbánkfalva Ako kapu

 Csíkbánkfalva Ako kapu

 Csíkszereda Szécseny utca

 Csíkszereda Szécseny utca

Csíkszentdomokos, Alszeg utca

Csíkszentdomokos, Alszeg utca

Csíkmadéfalva 45. szám

 Csíkmadéfalva 45. szám

Csíkmenaság 122. szám

 Csíkmenaság 122. szám

Nagykapu galambbúg nélkül, baloldalt elhelyezett kiskapuval. Kapulábai, a nagy- és kiskapu ívei díszítetlenek. Tükre áttört mintájú.

Állapota: Elég jó.

Csíkszentmiklós 133. szám

 Csíkszentmiklós 133. szám

Felirata: "D.A.J.K" "ÉP. A.D. E.K. 1959"

A "legfiatalabb" nagy székelykapu 1959-ben készült. Idősebb András Domokos rendelte szépvízí mesterektől. Mostani gazdája, (ahogyan a helyiek nevezik „Daniné”) "új kapu"-nak nevezte, mivel előtte szintén székelykapu volt, mely az 1800-as évek közepén készült. Mivel a kapu itt is közel volt a patakhoz, hamar tönkre tette. Kimozdult a helyéről és a fa is rongálódott a víztől.

Az új kapu nem volt renoválva, csak újra festve pirosra. Az eredeti színe is piros volt. A hónaljfákat erről a kapuról is eltávolították a nagy szekér széna jobb közlekedési feltétele okán (adatközlő: András Domokosné Katalin). 

Állapota: Elég rossz.

Csíkszentgyörgy 176. szám

 Csíkszentgyörgy 176. szám

Felirata: CSINÁLTATTA BASA JÁNOS HITVESE KASZA BORBÁRA 1844. Nagykapu galambbúg nélkül, bal oldalán elhelyezett kiskapuval. Nagykapujának hónaljkötései (és az ezek által bezárt kis háromszöges díszítményei) hiányoznak. Kaputükre áttört mintás. Faragott díszítményekkel nem rendelkezik. Állapota: Közepes.

 Verebes 88. szám

 Verebes 88. szám

Felirata: ITTEN JÁRÓ EMBER, TÁRSAM HA ERÉLYES KEBELED, AKKOR NYÍLJON NEKED KAPUNK, LEGYEN ISTEN TEVELED. 1847. ÉV JÚNIUS 19.

Állapota: Jó.

Csíkszentmárton 294. szám

 Csíkszentmárton 294. szám

Felirata: DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM TUUM ET EXICUM TUUM EX HOC NUNC ET USQVE IN SECULUM PSAL. CXX, IN ANNO 1815

Állapota: Nagyon jó

comments powered by Disqus